Thông tư 30/2018/TT-BYT : Ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược sinh phẩm, thuốc phóng xạ, thuốc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT

Thông tư 30/2018/TT-BYT : Ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược sinh phẩm, thuốc phóng xạ, thuốc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT