Thông tin liên lạc

Bộ phận Phụ trách Số điện thoại
Giám Đốc Ông: Lê Văn Sỹ  
Phó Giám đốc Ông: Hoàng Hữu Trường

Phó Giám đốc Ông: Lê Văn Cường
 
Trưởng phòng KHTH
Ông:  Trương Thanh Tùng